Projekt Odejdu připravený

Projekt Odejdu připravený

Soutěž praktických dovedností

Den otevřených dveří - Centrum EEG Biofeedback

Kroužek domácí práce

Kroužek práce ze dřeva a kovu

Kroužek vaření

Kroužek keramiky

Muzikoterapie pro děti

Centrum EEG Biofeedback

Kurz tanečně pohybový pro pedagogy

Školení keramiky

Tanečně pohybová terapie pro děti

Kurz EEG Biofeedback

Školení MS Office 2010

Psychosociální výcvik dětí

Kurz muzikoterapie

Psychosociální výcvik pedagogů
  

Zahajovací schůzka


 

Aktivity

  OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz                                                           
 Klíčové aktivity projektu

 

1)        Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti zvyšování jejich odborných kompetencí

2)        Rozvoj psychosociálních dovedností dětí DD

3)        Muzikoterapie a tanečně pohybová terapie

4)        Informační gramotnost dětí DD

5)        Centrum - EEG Biofeedback

6)        Rozvoj praktických dovedností dětí DD

7)        Pilotní ověření a finalizace rozvoje praktických dovedností dětí DD

  


1)      Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti zvyšování jejich odborných kompetencí

a) školení kancelářs. softwaru kompat. se softwarem DD (15 hod) 
b) psychosociální výcvik (30 hod) - psycholog: 
-aktivity zaměřené na sebereflexi, hodnocení (10 hod) 
-syndrom tzv. vyhoření (10 hod.) 
-agrese dětí, šikana, kom. kanály v DD, motivace dětí (10 hod.) 
c) kurz - muzikoterapie (5 hod.) 
d) kurz - tanečně pohybová terapie (5 hod) 
e) kurz - metoda EEG Biofeedback (100 hod) 
f) kurz - keramiky (10 hod)
 Vzděl. aktivity plánujeme v měsíci listopadu, prosinci 2012 a lednu – dubnu 2013 v celkovém rozsahu 165 hodin. Každý účastník školení obdrží studijní materiál a na závěr Osvědčení o úspěšném abs. školení.

 

2)      Rozvoj psychosociálních dovedností dětí DD

Půjde o pravidelné zážitkové psychosociální setkání psychologa s dětmi v Dětském domově v odpol. hodinách. Tento psych. výcvik bude probíhat 1 krát týdně (3 hod) během školního roku a první měsíc prázdnin. Aktivity se zúčastní 15 dětí DD (6 - 18 let)a bude probíhat 17 měsíců (leden 2013 - červen 2014, kromě srpna 2013 – děti jsou mimo DD). Činnosti KA budou také pokračovat na dvou 3 denních vzděláv. pobytech mimo DD (16 dětí)

 

3)      Muzikoterapie a tanečně pohybová terapie

Tanečně pohyb. terapie (TPT) bude odborně vedená vyškoleným tanečním lektorem. Smyslem je využití tance a pohybu v taneční terapii jako léčebného prostředku za účelem pomoci dětem změnit chování, myšlení, emoce.
TPT je zvlášť účinná u dětí umístěných do zařízení s institucionální výchovou. Tyto děti se potýkají s poruchami chování či emocionality, se specifickými poruchami učení, se sníženou schopnosti soustředění. Pro taneční terapii bude vybráno 8 dětí(5-13let). Jako velmi účinná pomůcka budou pořízeny 4 taneční el. koberce. Předmětem této aktivity budou techniky TPT zaměřené na:

- Tělo (rozvoj pohybových dovedností).

- Terapeutický vztah (rozvoj důvěry, obnovu soc. vztahů).

- Symboliku (řešení konfliktů skrze pohyb, získání poznatků o sobě samém).

- Skupinovou aktivitu (podílení se na kolektivní zkušenosti, sjednocení dětí s různorodými pocity a životními styly, aj.).

Muzikoterapie - pomocí hlasivek se uvolňují emoční bloky, což pozitivně ovlivňuje chování dětí. Pro efektivní využití této metody bude zakoupeny speciál. hudeb. nástroje (24.000,- Kč). Muzikoterapie se zúčastní 7 dětí(10-15 let). KA bude probíhat 17 měsíců


 4)      Informační gramotnost dětí DD

Kroužek bude zaměřen podle potřeb dětí na tato témata -viz příl. č.10:

a) Správa souborů, základy MS Windows, OS, ZVP (34 hod)

b) Internet, elektronická pošta (50 hod)

c) Textový editor (MS Word) (40 hod)

d) tabulkový editor (MS Excel) (40 hod)

e) Práce s programem MS Powerpoint (40 hod)

V průběhu KA bude Odbor. tvůrcem zpracováno 40 prac. listů, pomoci kterých budou na konci každého měsíce získané znalosti z tohoto kroužku lektorem inf. gramotnosti ověřovány a upevňovány. Kroužku, který odborně povede lektor infor. gramotnosti (odborná způsobilost) se zúčastní 10 dětí DD ve věku 10-15 let.

 

5)      Centrum - EEG Biofeedback

Metoda EEG Biofeedback pomáhá cílové skupině v těchto oblastech:

- komplexní rozvoj osobnosti, analytického způsobu myšlení, atd.,

- celková stimulace osobnosti, propojení s motivač. prvky u každého jedince,

- náprava poruch chování, poruch pozornosti, učení, vad řeči, enurézy/pomočování/, ADHD, bolestí hlavy, aj.,

- EEG biofeedback jako prevence u dětí: zvyšuje IQ.

Centrum - EEG Biofeedback bude realizováno v místě žadatele DD a ZŠ Vizovice. V centru bude k dispozici přístroj na EEG Biofeedback. Na začátku projektu dojde k proškolení 2 terapeutů z řad ped. pracovníků pro práci s metodou biofeedbacku.

 

6)      Rozvoj praktických dovedností dětí DD

Cílem KA je inovace volnočasových aktivit dětí týkajících se jejich praktických dovedností. Jedná se o aktivity, které na DD byly dříve uskutečňovány formou kroužků:

- domácí práce

- keramické práce

- vaření (recepty)

- práce ze dřeva a kovu

V rámci aktivity zpracujeme 4 sborníky prac. listů - Praktický rádce I. - IV. Jde o praktické náměty do volnoč. aktivit, zajímavé návody a tipy na tvorbu výrobků zpracované s ohledem na

individuální potřeby žáků, rozvoj motoriky, základní manuální zručnosti a pracovní dovednosti z různých prac. oblastí.

Připravované výrobky budou žáci v KA č. 7 formou kroužků prakticky vyrábět a tím ověřovat tyto sborníky (Praktické rádce) ve 4 odbor. dílnách DD.

 

7)      Pilotní ověření a finalizace rozvoje praktických dovedností dětí DD

Cílem KA je ověřování dětmi z DD zpracovaných sborníků pracovních listů - Praktický rádce I. - IV. formou 4 kroužků:

- domácí práce

- keramické práce

- vaření (recepty)

- práce ze dřeva a kovu

 Výstupem této aktivity budou:

4 ověřené sborníky pracovních listů, které budou obsahovat 300 námětů na výrobky do kroužků tzv. Praktický rádce I. - IV.:

60 ověřených PL - Praktický rádce I. (domácí práce)

60 ověřených PL - Praktický rádce II. (keramické práce)

90 ověřených PL - Praktický rádce III. (vaření)

90 ověřených PL - Praktický rádce IV. (práce ze dřeva a kovu)

Ověřovat se bude v kroužcích - domácí práce, keramické práce, vaření a práce ze dřeva a kovu. Každý vedoucí kroužku udělá zápis do třídní knihy volnočasové aktivity a vyplní formulář, kde uvede své poznámky k ověřované výukové hodině. To poslouží autorům výukových hodin k finálním úpravám.

 

Cíle


OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz
Cíle projektu


 

Hlavním cílem projektu, přispívajícím k naplnění globálního cíle OP VK, je zkvalitnění podmínek pro neformální vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v Dětském domově zavedením nových forem a metod do volnočasových aktivit, které podporují rovný přístup k neformálnímu vzdělávání a zvyšování pedagogických kompetencí vychovatelů Dětského domova.

 
1.) Zavést moderní formy práce do vybraných volnočasových aktivit zařazením terapeutických metod - muzikoterapie a tanečně pohybové terapie, prohloubit vzájemné vztahy mezi jednotlivými aktivitami neformálního vzdělávání a inovovat je s podporou ICT.

 
2.) Zajistit rovné příležitosti pro neformální vzdělávání podle individuálních potřeb žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na srovnatelné úrovni s úrovní neformálního vzdělávání žáků na základní škole běžného typu.

 
3.) Zvýšit odborné kvalifikace a rozvoj profesních kompetencí pedagogů (vychovatelů) DD zajištěním školení kancelářského softwaru kompatibilního se softwarem Dětského domova, psychosociálního výcviku, kurzu muzikoterapie, tanečně pohybové terapie, kurzu EEG Biofeedback a kurzu keramiky.

 
4.) Zajistit rozvoj osobnostních kompetencí dětí, zlepšit jejich motivaci a kvalifikaci, rozšířit znalosti dětí a zajistit získání nových dovedností pomoci psychosociálního výcviku tak, aby byla co nejvíce usnadněna jejich adaptace na život mimo DD.

 
5.) Zefektivnit práci ve volnočasových aktivitách vypracováním 4 sborníků pracovních listů - Praktický rádce I. - IV. pro rozvoj praktických dovedností.

 
6.) Eliminovat poruchy chování, poruchy pozornosti, učení a zajistit celkovou stimulaci osobnosti realizací centra - EEG Biofeedback.

 
7.) Zabezpečit a zkvalitnit rozvoj informační gramotnosti dětí Dětského domova zavedením volnočasové aktivity - Informační gramotnost a vypracováním 40 pracovních listů do tohoto kroužku.

 
8.) Zkvalitnit technické a materiální zázemí Dětského domova pro práci pedagogů (vychovatelů) i dětí. Rozšířit využívání stávajících prostředků ICT v Dětském domově.

Realizace


OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

Dne 1. 11. 2012 byl v našem Dětském domově zahájen grantový projekt Zlínského kraje


„ODEJDU PŘIPRAVENÝ“.

 

 
LISTOPAD 2012

6. 11. 2012 se uskutečnila zahajovací schůzka členů realizačního týmu projektu. Všichni přítomní obdrželi od manažera projektu Mgr. Michala Navrátila podrobné informace k realizaci všech aktivit projektu. Dále byli proškoleni ve vyplňování pracovních výkazů k projektu a obdrželi další informace, týkající se administrativy projektu.

9. – 18. 11. 2012. - Kurz EEG Biofeedback pro profesionály 50 hodin teorie + 50 hodin praxe (2 terapeuti), který se uskutečnil v Praze. Lektorem kurzu byla MUDr. Pakszysová.

12. 11. 2012 – vyhlášeno výběrové řízení - výběrové řízení na pořízení technického vybavení Dětského domova pro práci pedagogů i dětí.

26. 11. 2012 – výběrové řízení zrušeno.

20. 11. 2012 byla zahájena odborná příprava pedagogů absolvováním psychosociálního výcviku (2 hodiny) - upevnění psychosociálních dovedností při práci s dětmi a účast na KA

č. 2. Celé školení provedla PhDr Jarmila Škarpichová.

21. 11. 2012 byla zahájena odborná příprava pedagogů absolvováním školení kurzu tanečně pohybové terapie (5 hodin) - zvýšení terapeutických dovedností a účast na KA č. 3. Celé školení provedla Mgr. Zdenka Dočkalová.

 

PROSINEC 2012

4. a 11. 12. 2012 byla uskutečněna odborná příprava pedagogů absolvováním školení kurzu muzikoterapie (celkem 5 hodin) - zvýšení terapeutických dovedností a účast na KA č. 3. Celé školení provedla Iva Jozífková.

7. 12. 2012 – vyhlášeny dvě nové výběrové řízení - Výběrové řízení na pořízení technického vybavení Dětského domova pro práci pedagogů i dětí a výběrové řízení na pořízení nábytku Dětského domova pro práci pedagogů i dětí.

20. 12. 2012 – zrušení obou dvou výběrových řízení.

12. 12. 2012 pokračovala odborná příprava pedagogů absolvováním psychosociálního výcviku (3 hodiny) - upevnění psychosociálních dovedností při práci s dětmi a účast na KA

č. 2. Celé školení provedla PhDr Jarmila Škarpichová.

12., 13. a 18. 12. 2012 byla zahájena odborná příprava pedagogů absolvováním školení kurzu keramiky (celkem 10 hodin) - zvýšení dovedností v práci s keramikou a účast na KA č. 7. Celé školení provedla Naděžda Cendelínová.

 

LEDEN 2013

17. 1. 2013 pokračovala odborná příprava pedagogů absolvováním psychosociálního výcviku (5 hodin) - upevnění psychosociálních dovedností při práci s dětmi a účast na KA č. 2. Celé školení provedla PhDr Jarmila Škarpichová.

V lednu 2013 začal probíhat psychosociální výcvik pro děti. Tento výcvik vede PhDr. A. Černohorská (klinický psycholog). Celkem do výcviku, který se uskutečňuje 3 hodiny v týdnu je zapojeno 15 dětí dětského domova. Psychologem bude průběžně každé 3 měsíce prováděna evaluace působení psychosociálního výcviku na děti pomoci řízeného rozhovoru a dotazníku.

V termínech 7. 1., 9. 1., 10. 1., 14. 1., a 15. 1. 2013 vždy 3 hodiny denně proběhlo školení kancelářského softwaru kompatibilního se softwarem školy (MS Office 2010). Na konci školení každý účastník obdržel osvědčení o absolvování vzdělání v programu MS Office 2010. Školení se zúčastnili 4 pedagogové z DD a ZŠ Vizovice. Lektorem byl Ing. T. Šimko ze SŠ Kostka - Vsetín.

 V lednu 2013 začala také probíhat tanečně pohybová terapie. Tanečně pohybovou terapii vede Charles Burton (tanečník a lektor posilovacích a tanečních hodin). Celkem do obou terapií, které se uskutečňují 4 + 4 hodiny v měsíci je zapojeno 15 dětí dětského domova. 

V tomto měsíci zahájil svou činnost odborný tvůrce PL - Informatika. Tvůrce začal zpracovávat první 2 pracovní listy do kroužku Informatiky. Celkem zpracuje 40 PL.

V lednu 2013 také zahájilo svou činnost terapeutické centrum - EEG Biofeedback. V centru pracují dva proškolení terapeuti. Každý z terapeutů pracuje 8 hodin měsíčně a vyšetří metodou EEG Biofeedback za celé období 18 měsíců 15 dětí dětského domova. Každé dítě bude absolvovat cca 30 terapeutických vyšetření.

V lednu 2013 zahájili svou činnost také tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL začali zpracovávat první pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem začalo pracovat 8 tvůrců PL. Na konci každého měsíce odevzdávají vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.

9. 1. - schůzka metodika tvorby (praktický rádce I., II.) a tvůrců PL, kterou vedla Mgr. J. Gajzurová.

7. 1. - schůzka metodika tvorby (praktický rádce III., IV.) a tvůrců PL, kterou vedla Mgr. J. Cholastová.

Kromě těchto osobních schůzek celého realizačního týmu probíhá komunikace mezi nimi i formou e-mailu.

 

ÚNOR 2013

14. a 21. 2. 2013 pokračovala odborná příprava pedagogů absolvováním psychosociálního výcviku (celkem 10 hodin) - upevnění psychosociálních dovedností při práci s dětmi a účast na KA č. 2. Celé školení provedla PhDr Jarmila Škarpichová.

V měsíci únoru 2013 byl zahájen kroužek informatiky. Kroužku se účastní celkem 10 dětí. 

Od února 2013 do května 2013 bude dohromady ve 4 kroužcích:
- domácí práce
- keramické práce
- vaření (recepty)
- práce ze dřeva a kovu

dětmi ověřeno 80 pracovních listů, což bude také výstupem této KA. Samotné ověřování bude probíhat v odborných dílnách dětského domova Vizovice. Výsledkem KA budou 4 ověřené sborníky pracovních listů, které budou obsahovat 300 námětů na výrobky do kroužků tzv. Praktický rádce I. - IV. Výstupem budou také zprávy z ověřování PL a fotodokumentace zhotovených výrobků a receptů.

V únoru 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL začali zpracovávat další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci každého měsíce odevzdávají vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.

Kromě těchto osobních schůzek celého realizačního týmu probíhá komunikace mezi nimi i formou e-mailu.


 BŘEZEN 2013

7. a 21. března pokračovala odborná příprava pedagogů absolvováním psychosociálního výcviku (celkem 10 hodin) - upevnění psychosociálních dovedností při práci s dětmi a účast na KA č. 2. Celé školení provedla PhDr Jarmila Škarpichová. V měsíci březnu pokračoval kroužek informatiky. Kroužku se účastní celkem 10 dětí.  Od února 2013 do května 2013 bude dohromady ve 4 kroužcích: - domácí práce - keramické práce - vaření (recepty) - práce ze dřeva a kovu. Dětmi bude ověřeno 80 pracovních listů, což bude také výstupem této KA. Samotné ověřování bude probíhat v odborných dílnách dětského domova Vizovice. Výsledkem KA budou 4 ověřené sborníky pracovních listů, které budou obsahovat 300 námětů na výrobky do kroužků tzv. Praktický rádce I. - IV. Výstupem budou také zprávy z ověřování PL a fotodokumentace zhotovených výrobků a receptů. V březnu 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci každého měsíce odevzdávají vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.
 


 DUBEN 2013

V měsíci dubnu pokračoval kroužek informatiky. Kroužku se účastní celkem 10 dětí.  Dále probíhaly také kroužky: - domácí práce - keramické práce - vaření (recepty) - práce ze dřeva a kovu. Výsledkem KA budou 4 ověřené sborníky pracovních listů, které budou obsahovat 300 námětů na výrobky do kroužků tzv. Praktický rádce I. - IV. Výstupem jsou také zprávy z ověřování PL a fotodokumentace zhotovených výrobků a receptů. V dubnu 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Komunikace mezi tvůrci PL probíhá osobně a také formou e-mailu.


KVĚTEN 2013

V měsíci květnu pokračovala činnost centra EEG Biofeedback a kroužku informatiky. Kroužku se účastní celkem 10 dětí.  Dále probíhaly také kroužky: - domácí práce - keramické práce - vaření (recepty) - práce ze dřeva a kovu. Výsledkem KA budou 4 ověřené sborníky pracovních listů, které budou obsahovat 300 námětů na výrobky do kroužků tzv. Praktický rádce I. - IV. Výstupem jsou také zprávy z ověřování PL a fotodokumentace zhotovených výrobků a receptů. V květnu 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Komunikace mezi tvůrci PL probíhá osobně a také formou e-mailu. 
 

 

ČERVEN 2013

V měsíci červnu pokračovala činnost centra EEG Biofeedback a kroužku informatiky. Kroužku se účastní celkem 10 dětí.  Dále probíhaly také kroužky: - domácí práce - keramické práce - vaření (recepty) - práce ze dřeva a kovu. Výsledkem KA budou 4 ověřené sborníky pracovních listů, které budou obsahovat 300 námětů na výrobky do kroužků tzv. Praktický rádce I. - IV. Výstupem jsou také zprávy z ověřování PL a fotodokumentace zhotovených výrobků a receptů. V červnu 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Komunikace mezi tvůrci PL probíhá osobně a také formou e-mailu.


ČERVENEC 2013

V měsíci červenci pokračovala činnost centra EEG Biofeedback. Kroužek informatiky a kroužky: - domácí práce - keramické práce - vaření (recepty) - práce ze dřeva a kovu se tento měsíc nekonaly z důvodu malého počtu dětí na dětském domově. V červenci 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Komunikace mezi tvůrci PL probíhá osobně a také formou e-mailu.


SRPEN 2013

V měsíci srpnu opět pokračovala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V srpnu 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské. Od 13. 9. – 15. 9. 2013 se uskutečnil 3 denní letní vzdělávací pobyt dětí Dětského domova a Základní školy Vizovice.


ZÁŘÍ 2013

V měsíci září opět pokračovala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V září 2013 pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.


ŘÍJEN 2013

V měsíci říjnu probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V říjnu 2013
také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.


LISTOPAD 2013

V měsíci listopadu probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V listopadu
2013 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 7 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 18 PL.  Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.


PROSINEC 2013

V měsíci prosinci probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V prosinci 2013 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 7 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 18 PL.  Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.

 

LEDEN 2014

V měsíci lednu 2014 probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V lednu 2014 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. V tomto měsíci odevzdali tvůrci celkem 20 PL.  Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské. Od 24. 1. do 26. 1. 2013 se uskutečnil 3 denní zimní vzdělávací pobyt dětí ve vzdělávacímstředisku na Všemině.

 

ÚNOR 2014

V měsíci únoru 2014 probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V únoru 2014 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.

 

BŘEZEN 2014

V měsíci březnu 2014 probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V březnu 2014 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.

 

DUBEN 2014

V měsíci dubnu 2014 probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V dubnu 2014 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.


KVĚTEN 2014


V měsíci květnu 2014 probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V květnu 2014 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.

 

ČERVEN 2014

V měsíci červnu 2014 probíhala činnost centra EEG Biofeedback a všech kroužků - tj. - informatiky - domácí práce - keramické práce - vaření - práce ze dřeva a kovu. V červnu 2014 také pokračovali ve své činnosti tvůrci sborníků PL. Tvůrci PL zpracovávali další pracovní listy sborníků PL (praktický rádce I. - IV.). Celkem pracovalo 8 tvůrců PL. Na konci měsíce odevzdali vypracované pracovní listy metodikům tvorby PL ke kontrole a zálohování na flash disk. Metodici tvorby PL je dále předali také manažerovi projektu a vedoucím jednotlivých kroužků k ověření. Dále v tomto měsíci probíhala muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. Děti se také účastnili každý týden psychosociálního výcviku pod vedením klinické psycholožky PhDr. Černohorské.

 

ČERVENEC 2014

V tomto měsíci proběhla grafická úprava a jazyková korektura sborníků PL - Praktický rádce 1,2,3,4. Tyto sborníky PL byly také zadány k tisku a vazbě.


SRPEN 2014

V tomto měsíci proběhl tisk a vazba sborníků PL - Praktický rádce 1,2,3,4. Do sborníků PL byly zhotoveny a přiloženy CD. Dne 27. 8. 2014, 12.00 hod. se uskutečnila závěrečná schůzka projektu. Byly zde prezentovány informace o výstupech projektu a podrobný popis výstupů klíčových aktivit zakončený diskusí.
Projekt byl ukončen dne 31.8.2014.

Úvod

                     
OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz
 

ODEJDU PŘIPRAVENÝ

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0011

 

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje byla schválena dotace finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za účelem využití finančních prostředků z ESF.

Dnem 1. 11. 2012 začal náš Dětský domov realizovat projekt s názvem Odejdu připravený.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění podmínek pro neformální vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v Dětském domově zavedením nových forem práce do volnočasových aktivit zařazením terapeutických metod - muzikoterapie, tanečně pohybové terapie a psychosociálního výcviku, který je zaměřen na rozvoj osobnostních kompetencí dětí a zlepšení jejich motivace.

V projektu dále bude eliminovat poruchy chování dětí realizací centra - EEG Biofeedback. Snahou je dále podpořit odbornou přípravu pedagogů a tvůrců sborníků PL absolvováním školení, kteří budou následně inovovat aktivity nef. vzdělávání s podporou ICT
(40 PL - Inf. gramotnost).

Součástí projektu je i metodické zpracování volnočasových aktivit zaměřených na rozvoj praktických dovedností. Výsledkem budou 4 sborníky pracovních listů - Praktický rádce I. - IV. Tím vytvoříme odpovídající podmínky pro moderní formy práce v neformálním vzdělávání.

Abychom mohli všechny aktivity projektu realizovat v plném rozsahu, bude potřeba na začátku realizace projektu zlepšit a zmodernizovat materiální zázemí nejen pro práci dětí, ale také pedagogů obnovou stávajících PC v Dětském domově a zřízením nového centra EEG Biofeedback.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 

Copyright © DDZS Vizovice 2011. Všechna práva vyhrazena.