Projekt Moderní škola CZ.1.07/1.4.00/21.1015


OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz


Od 1. prosince 2010 jsme v naší škole zahájili realizaci projektu EU – peníze školám s názvem "MODERNÍ ŠKOLA“. Budeme po dobu 30 měsíců v rámci připravených klíčových aktivit inovovat vzdělávací oblast: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

Klíčové aktivity:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Zpřístupníme digitální vzdělávací obsah online i offline a podpoříme rozvoj odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií.

Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem,které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, kteréumožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností.

Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) pro vybranou vzdělávací oblastpodle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z takto ověřených modulůza podmínek daných autorským zákonem.

V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické amateriální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce.

Cílovou skupinou jsou žáci základních škol. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výukyprostřednictvím digitálních technologií.

Bude vytvořenocelkem 180 vzdělávacích materiálů pro předměty Přírodověda, Přírodopis a Občanská výchova, které budou pilotně ověřené v rámciběžné výuky.


Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií


Cílem klíčové aktivity je proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií vevzdělávacím procesu a v profesním životě.

Veškeré činnosti související se zvyšováním informační gramotnosti všech pedagogických pracovníků bez ohledu na typ studia (e-learning, prezenční školení). Za odpovídající program se považuje takový typ vzdělání, který mánejméně 4 hodiny a je akreditován jako DVPP, MŠMT nebo jiným ústředním orgánem státní správy. Souběžněbudou zajištěny minimální technické a materiální podmínky realizace dalšího vzdělávání v dané oblasti.

Podpora se poskytuje v profesním a odborném růstu účastí na odbornýchseminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností v oblasti digitálníchtechnologií využitelných pro zavedení efektivních vyučovacích metod a forem. Formou dalšího profesníhovzdělávání skupiny pedagogických pracovníků v týmové spolupráci bude rovněž posílena participace pedagogůna vytváření strategie školy v oblasti podpory digitálních technologií napříč vyučovacími předměty.

Dokladem budou 2 osvědčení o absolvování DVPP.

Aktivity projektu budou ukončeny 31. 5. 2013.

V rámci projektu jsme vytvořili DUMy pro 4. - 9. ročník, a to do předmětů PŘÍRODOPIS, OBČANSDKÁ VÝCHOVA A PŘÍRODOVĚDA.

PŘÍRODOPIS - TEMATICKÉ OKRUHY
- obecná biologie a genetika
- biologie hub
- biologie rostlin
- biologie živočichů
- biologie člevěka
- neživá příroda
- základy ekologie

OBČANSKÁ VÝCHOVA - TEMATICKÉ OKRUHY
- člověk a společnost
- stát a právo
- péče o občana
- mezinárodní vztahy

PŘÍRODOVĚDA - TEMATICKÉ OKRUHY
- navazuje na učivo prvouky v 1. - 3. roč.
- rozmanitost přírody
- člověk a jeho zdraví

Zpracované DUMy na požádání poskytne ředitelka Mgr. Eva Čapková - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Copyright © DDZS Vizovice 2011. Všechna práva vyhrazena.